CAS 2

Diagnostická baterie kognitivních procesů CAS 2 představuje komplexní soubor psychodiagnostických metod pro zevrubné zmapování kognitivních procesů, resp. způsobů řešení problémů, dětí a dospívajících. Metoda je určena pro klienty ve věkovém rozpětí 5 - 18 let.
25 900,00 Kč s DPH
Související produkty

Diagnostická baterie kognitivních procesů (Cognitive Assessment System; CAS 2)

Jack A. Naglieri, J. P. Das, Sam Goldstein

CAS 2 představuje komplexní soubor psychodiagnostických metod pro zevrubné zmapování kognitivních procesů, resp. způsobů řešení problémů, dětí a dospívajících. Metoda je určena pro klienty ve věkovém rozpětí 5 - 18 let.

Východiskem vzniku metody byla Lurijova teorie neuropsychologického fungování kognitivních procesů jedince, která byla dalšími autory rozpracována do teorie PASS. Tento přístup člení kognitivní procesy do čtyř ucelených způsobů práce s informacemi: P (planning) = plánování, A (attention) = pozornost, S (simultaneous) = simultánní zpracování, S (successive) = následné zpracování.

Baterie nabízí základní (8 subtestů) a rozšířenou (12 subtestů) verzi. Jednotlivé subtesty se člení do uvedených čtyř oblastí práce s informacemi. Diagnostik získá skór škály plánování, pozornosti, simultánního i následného kognitivního fungování. Výsledky jsou dále vyjádřeny celkovým skórem, resp. celkovou úrovní rozumových schopností. Mimo to vybrané subtesty zjišťují úroveň exekutivních funkcí, včetně pracovní paměti. Každý subtest je sycen řadou dílčích kognitivních funkcí, o jejichž úrovni u diagnostikovaného jedince vypovídá.

CAS 2 je druhou verzí metody, kterou autoři standardizovali v USA na několikatisícovém standardizačním souboru. Česká standardizace proběhla na bezmála tisíci probandech napříč celou republikou.

Administrace základní baterie CAS 2 trvá přibližně jednu hodinu, administrace rozšířené baterie přibližně 1,5 hodiny. Způsob diagnostiky je metodou tužka - papír. Výsledky lze efektivně využít pro stanovování diagnóz i při volbě vhodných intervenčních a terapeutických procesů. Zahraniční studie dokládají, že výkony ve čtyřech sledovaných škálách PASS mimo jiné úzce souvisejí s osvojováním znalostí a dovedností v edukačním procesu. Baterie rovněž citlivě identifikuje jedince se speciálními vzdělávacími potřebami.

Nově jsme spustili on-line vyhodnocovací program.

V ceně testu je zahrnuto 100 kreditů (jedno vyšetření = 1 kredit). Užití kreditů není časově omezeno.

Registrace v on-line programu je možná i pro testy, které byly zakoupeny v minulosti.

Kompletní sada CAS 2 obsahuje: Administrativní a skórovací manuál; Interpretační a technický manuál; Podnětový sešit, část I: Matice, Verbálně-prostorové vztahy; Podnětový sešit, část 2: Figurální paměť, Expresivní pozornost; Podnětový sešit část 3: Opakování viděných čísel; Skórovací šablony; 25 záznamových sešitů; 10 Pracovních sešitů pro věk 5-7 let; 15 Pracovních sešitů pro věk 8-18 let; a 25 Pracovních sešitů pro Figurální paměť pro věk 5-18 let. Vše v plátěné tašce s ramenním popruhem.

Test vyžaduje licenční kategorii C.

18

20

25

Specifikace produktů
Attribute nameAttribute value
LicenceC
XXXXXXX