Vážení zákazníci, rádi bychom Vás upozornili na nový produkt CDI2.

Obchodní a licenční podmínky

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Objednávat můžete jednoduše a pohodlně prostřednictvím webových stránek. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce. Rozměry a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v
perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká v okamžiku, kdy prodávající předá objednané zboží k přepravě, nebo v okamžiku, kdy kupující uhradí cenu zboží uvedenou v objednávce (včetně souvisejících poplatků, jimiž může být například poštovné a balné) způsobem, který v objednávce zvolil. Kupní smlouva bude uzavřena pouze s držitelem licence, který k nákupu daného zboží opravňuje.(viz bod 10 licenční podmínky). Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem, kdy kupující uhradí cenu zboží uvedenou v objednávce (včetně souvisejících poplatků, jimiž může být například poštovné a balné) způsobem, který v objednávce zvolil.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to e-mailem a bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Cena poštovného a balného je uvedena u každé objednávky. Zaslání do zahraničí je v současnosti možné pouze na základě individuální dohody. Poštovné a balné je účtováno také při žádosti o opětovné zaslání nepřevzaté zásilky – viz. bod 9 nepřevzetí zboží a skladné.

6) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je 3-21 dnů, není-li uvedeno jinak.

7) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

8) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k vaší spokojenosti individuální dohodou s vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí zhlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruka 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

a) běžným používáním

b) nesprávným použitím výrobku

c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně

2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu

3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu

4) přiložte doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vrácení zboží:

Kupující má právo podle § 52 odstavce 7 občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu doručit zpět v uvedené lhůtě a to buď osobním předáním, nebo zasláním poštou (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží vrátí prodávající obratem zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (viz bod 5 balné a poštovné). Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

9) NEPŘEVZETÍ ZBOŽÍ A SKLADNÉ

Pokud kupující uhradí cenu objednávky prostřednictvím bankovního převodu a v objednávce zvolí „Česká pošta“, jako způsob dodání, zaslané zboží nepřevezme a toto je navráceno na adresu prodávajícího, může si na základě předchozí telefonické, nebo emailové domluvy zboží vyzvednout osobně. Je možné také zažádat o opětovné zaslání zboží a to prostřednictvím účtu kupujícího na stránkách www.propsyco.cz. Kupující je v takovém případě povinen uhradit náklady spojené s opětovným zasláním zboží. Pokud nedojde do 30ti kalendářních dnů k žádosti o opětovné zaslání zboží, nebo osobnímu převzetí zboží, je prodávající oprávněn od této chvíle účtovat skladné ve výši 1Kč za každou započatou hodinu (celkem tedy 24Kč za jeden den skladování). Za předchozích 30 dnů se skladné neúčtuje. Tyto náklady jsou pohledávkou prodávajícího vůči kupujícímu. Prodávající může v odůvodněných případech od účtování skladného upustit. Situace, kdy výše skladného dosáhne výše ceny zaplacené za objednané zboží, je důvodem k odstoupení od smlouvy. Tímto dnem přechází dříve zaplacené zboží zpět do vlastnictví prodávajícího a částka dříve uhrazená za objednané zboží se použije k úhradě pohledávky prodávajícího za skladné. Pokud kupující objedná zboží, zvolí způsob platby dobírkou, objednané zboží si nepřevezme a toto se vrátí na adresu prodávajícího, je toto považováno za odstoupení od smlouvy. Kupující je však povinen uhradit náklady, které prodávající na přepravu zboží (poštovné a balné) vynaložil. Tyto náklady jsou pohledávkou prodávajícího vůči kupujícímu. Do doby uhrazení této pohledávky je blokována možnost kupujícího provádění dalších objednávky prostřednictvím jeho účtu na webu www.propsyco.cz. Po uhrazení pohledávky na účet společnosti Propsyco, s.r.o. prostřednictvím bankovního převodu, nebo poštovní poukázky a zaslání dokladu o zaplacení pohledávky poštou na adresu sídla společnosti (Propsyco, s.r.o., Bartošova 316, Otrokovice 76502) nebo elektronickou poštou na adresu info@propsyco.cz bude účet kupujícího opět odblokován.

10) LICENČNÍ PODMÍNKY

Některé naše produkty si může zakoupit každý, jiné jsou dostupné pouze pro vymezenou skupinu odborníků. Licenční podmínky jsou tu proto, aby se používané metody ocitly jen v rukou povolaných. Víme, že nekontrolované šíření znehodnocuje Vaši odbornou práci.

Produkty jsou zařazeny do několika kategorií:

Kategorie A – Produkty zařazené v této kategorii si může zakoupit každý. Licenci typu A opravňující k nákupu produktů v kategorii A získáváte automaticky registrací na www.propsyco.cz.

Kategorie B – Produkty zařazené v kategorii B jsou oprávněni zakoupit absolventi bakalářského studia oboru psychologie, adiktologie, lékaři, pedagogové, speciální pedagogové a logopedi. Licenci typu B opravňující k nákupu produktů v kategorii B můžete získat po zaslání podepsaného čestného prohlášení a kopie příslušného vysokoškolského diplomu.

Kategorie L – Produkty zařazené v kategorii L jsou oprávněni zakoupit logopedi (absolventi magisterského studia). Licenci typu L opravňující k nákupu produktů v této kategorii získáte po zaslání čestného prohlášení a kopie příslušného vysokoškolského diplomu. Kategorie L opravňuje k nákupu produktů kategorie B

Kategorie C – Produkty zařazené v kategorii C jsou oprávněni zakoupit pouze absolventi magisterského studia psychologie. Licenci typu C opravňující k nákupu produktů v této kategorii získáte po zaslání čestného prohlášení a kopie příslušného vysokoškolského diplomu. Kategorie C opravňuje k nákupu kategorií B, L

Kategorie D – Produkty zařazené v kategorii D jsou oprávněni zakoupit výhradně absolventi magisterského studijního oboru psychologie(případně jiného studijního oboru, pokud bude u prodávané metody tato možnost uvedena), kteří absolvovali další speciální vzdělávání. Licenci typu D získáte doložením kopií dokladů prokazujících vaše speciální vzdělání. Produkty zařazené v kategorii D mohou být určeny různým skupinám specialistů (například psychologové ve zdravotnictví, kliničtí psychologové, dopravní psychologové, psychologové, kteří absolvovali speciální vzdělávání v administraci a interpretaci určité metody) a vaše objednávka konkrétního posudku bude vždy posouzena s ohledem na Vámi doložené vzdělání a konkrétní požadavky na vzdělání spojené s danou metodou. Případné speciální požadavky na vzdělání spojené s konkrétním produktem jsou vždy uvedeny v popisu produktu na webu www.propsyco.cz.  Může se například stát, že jste držitelem licence D na základě absolvování speciálního vzdělávání v administraci a interpretaci Rorschachovy metody, ale vámi objednaný produkt je určen pouze pro klinické psychology. V takovém případě budete kontaktováni našimi pracovníky, abyste doložili příslušné vzdělání. Pokud jste příslušné vzdělání neabsolvovali, nemůžeme vaši objednávku kladně vyřídit přesto, že jste držitelem licence typu D.

Produkty zařazené v kategoriích B, C a D jsou považovány za produkty s chráněným obsahem. Kupující se zavazuje přijmout závazky spojené s ochranou zneužití těchto materiálů. Definované v bodě 11. Pokud je kupujícím právnická osoba, produkty zařazené v kategoriích B, C a D je oprávněna objednat pouze prostřednictvím osoby, která je držitelem příslušné licence a tvoří personální zabezpečení kupujícího. Tato osoba se stává garantem (viz. bod 11 obchodních podmínek). Kupující, který je právnickou osobou se zavazuje zajistit, aby byl garant součástí jeho personálního zabezpečení po celou dobu vlastnictví produktu s chráněným obsahem.  V případě ztráty garanta je kupující povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně informovat společnost Propsyco, s.r.o., nebo zajistit garanta nového. V případě změny garanta je kupující, který je právnickou osobou, povinen tuto skutečnost sdělit písemně na adresu sídla společnosti Propsyco, s.r.o.. Povinnou přílohou sdělení o změně garanta je kopie dokladů dokládajících vzdělání nového garanta, které odpovídá požadavkům pro získání licence pro danou kategorii produktů, případně dalším požadavkům na vzdělání spojené s danou metodou. Závazky uvedené v bodě 11 obchodních podmínek společnosti Propsyco, s.r.o. jsou závazkem kupujícího, nikoliv garanta.

Získání licence

Registrací na webu www.propsyco.cz automaticky získáváte licenci typu A.

Pokud chcete získat jiný typ licence, zašlete elektronicky na naši emailovou adresu info@propsyco.cz nebo poštou na adresu: Propsyco, s.r.o., Bartošova 316, Otrokovice, 765 02, kopii příslušných dokladů prokazujících vaše vzdělání. Licence Vám bude přidělena, pokud Vámi zaslaný dokument bude odpovídat příslušné licenci. K dokladům  připojte vyplněné čestné prohlášení, které naleznete zde.

Skutečnost, že licence Vám byla přidělena naleznete v osobních údajích po Vašem přihlášení. V případě pochybností Vás může Propsyco požádat o doplňující informace.

11 a) ZÁVAZKY KUPUJÍCÍHO - fyzická osoba

Kupující se zavazuje, že produkt s chráněným obsahem (podléhá jiné licenci, než licenci typu A nezveřejní osobě, která nesplňuje podmínky dané příslušnou licencí. Zveřejněním produktu, jehož obsah je chráněn, není prezentace testového materiálu v rozsahu nezbytném pro použití metody (například prezentace podnětového materiálu vyšetřované osobě). Obsah je možné zpřístupnit v rámci výuky také osobám, které se systematicky připravují k výkonu profese v rámci vzdělávání, jehož úspěšné absolvování následně opravňuje k získání příslušné licence.

Kupující se zavazuje, že vlastnická práva k produktu s chráněným obsahem nepřevede na fyzickou osobu, která nesplňuje podmínky dané licencí která je nutná k zakoupení produktu dané kategorie.

Kupující se zavazuje, že převede vlastnická práva k produktu s chráněným obsahem na právnickou osobu pouze za podmínky, že přílohou smlouvy, kterou přechází vlastnické právo z kupujícího na tuto právnickou osobu (nabyvatele) bude čestné prohlášení nabyvatele, že personální zajištění nabyvatele je tvořeno osobou (garant), která splňuje podmínky dané licencí opravňující k zakoupení produktu dané kategorie. Kupující se dále zavazuje, že součástí smlouvy, která převádí vlastnická práva z kupujícího na právnickou osobu (nabyvatele), bude závazek nabyvatele, že v případě ztráty garanta uvedeného v příloze smlouvy zajistí bez zbytečného odkladu garanta nového a bude písemně informovat společnost Propsyco, s.r.o. o změně osoby garanta, kdy jako příloha písemného sdělení o změně osoby garanta budou kopie dokladů, které prokazují dosažené vzdělání nového garanta. 

Kupující se zavazuje neprodleně informovat prodávajícího písemně, dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti Propsyco, s.r.o., o převodu vlastnických práv k produktu s chráněným obsahem. Součástí sdělení je kopie smlouvy, kterou přechází vlastnická práva k produktu na nového vlastníka (nabyvatele). Součástí sdělení je dále kopie dokladů prokazující dosažené vzdělání nabyvatele, odpovídající licenci potřebné k zakoupení tohoto produktu podle bodu 10 obchodních podmínek společnosti Propsyco, s.r.o. (v případě kdy je nabyvatelem fyzická osoba), nebo kopie dokladů prokazující dostatečné personální zajištění nabyvatele (v případě kdy je nabyvatelem právnická osoba ) a písemné prohlášení nabyvatele o převzetí závazků kupujícího vážících se k produktům s chráněným obsahem podle obchodních podmínek společnosti Propsyco, s.r.o. na sebe.

11 b) ZÁVAZKY KUPUJÍCÍHO - právnická osoba

Pokud je kupujícím právnická osoba, předmětem jejíž činnosti je i psychodiagnostika, bod 11a) se ve vztahu k této právnické osobě neaplikuje v případě že, tato právnická osoba přijme "Standardy ochrany diagnostických nástrojů" (dále jen SODG). Ke stažení zde.

12) OCHRANA SOUKROMÍ - GDPR

V souladu s licenčními podmínkami v  eshopu Propsyco.cz evidujeme Vaše osobní údaje, tyto údaje slouží výlučně k přidělení příslušné licence. Máte právo po nás požadovat vymazání Vašich osobních údaju z našeho eshopu. Upozorňujeme Vás, že pokud budou Vaše osobní údaje vymazány, pak při dalším nákupu budeme po Vás vyžadovat dokumenty nutné k udělení licence. Ujišťujeme Vás, že naše společnost podnikla technické a organizační opatření k naplnění nařízení GDPR.