Košík

Kusů: 0 | 0,00 Kč

ACFS - Dynamická diagnostika kognitivních funkcí u dětí.

ACFS - Dynamická diagnostika kognitivních funkcí u dětí.

Historicky první česká adaptace metody dynamické diagnostiky. Určeno pro dětí předškolního věku (3-6 let). Metoda mapuje úroveň a možnosti rozvoje základních kognitivních operací (kategorizace, serialita, sluchová a zraková paměť, plánování, přejímání perspektivy), jejichž přiměřená úroveň  je  nutná pro zvládnutí trivia po zahájení školní docházky.

 

Více informací


15 700,00 Kč

(včetně 10%DPH)

Pro objednání produktu nemáte dostatečnou licenci, anebo nejste přihlášen

Historicky první česká adaptace metody dynamické diagnostiky, tedy způsobu vyšetření kognitivních funkcí, který primárně zjišťuje potenciál probanda, možnosti jeho dalšího rozvoje. To činí na základě specifického formátu administrace diagnostické metody, která zahrnuje fázi intervence, v níž probíhá učení. V metodě ACFS je intervenční fáze precizně strukturovaná a využívá konkrétní postupy rozvoje kognitivních funkcí. Metoda je určena pro dětí předškolního věku (3-6 let). ACFS mapuje základní kognitivní operace (kategorizace, serialita, sluchová a zraková paměť, plánování, přejímání perspektivy), jejichž přiměřená úroveň rozvoje je podle autorky nutná pro zvládnutí trivia po zahájení školní docházky. Lokalizace české verze metody proběhla na souboru bezmála čtyř set respondentů. Metoda byla oproti originálu obohacena o orientační normy a český manuál byl přizpůsoben české poradenské praxi. V rámci lokalizace rovněž proběhla validizační studie, která jednoznačně prokázala efektivitu metody. Manuál obsahuje rovněž překlad americké původní verze manuálu, jehož součástí jsou výsledky dalších výzkumných studií (v USA, Austrálii, Nizozemí aj.), jež potvrzují účinnost metody. ACFS nalezne využití v poradenské i klinické praxi. Její užití je doporučováno u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně dětí s mentálními deficity (i vyšších věkových kategorií). Velmi se osvědčilo využití v procesu diagnostiky školní zralosti.

Metoda je zařazena do licenční kategorie D.

  • Author C. Lidz
  • Licence D
Školení v užívání diagnostické baterie ACFS je možné absolvovat v DYS-centru Praha o.s.
www.dyscentrum.org
Metoda byla v ČR lokalizována v letech 2013-2014 na souboru 365 dětí z celé republiky. Věkové rozpětí probandů bylo 3 roky, 0 měsíců, 14 dní - 7 let, 11 měsíců, 1 den. 298 probandů nemělo stanoveno žádnou diagnózu, jednalo se o intaktní populaci, 37 dětí mělo diagnostikovanou vývojovou dysfázii nebo jinou formu narušené komunikační schopnosti, 30 dětí mělo jiné diagnózy (např. syndrom ADHD, poruchy autistického spektra). V rámci lokalizace byla také data od vybrané skupiny probandů porovnána s diagnostickými údaji srovnatelné skupiny (z hlediska věku, pohlaví, rodinného zázemí, rozumových schopností měřených statickým testem), jimž byl administrován pouze pretest a posttest, nebyla zařazena fáze intervence, která představuje klíčovou etapu diagnostického procesu při realizaci dynamického vyšetření.
Veškeré získané údaje byly analyzovány za vyžití standardních statistických postupů, data v rámci jednotlivých skupin byla vzájemně porovnána. Výsledky potvrdily efektivitu využití metody ACFS u dětí s různými druhy speciálních vzdělávacích potřeb. Zároveň se také potvrdil význam intervenční fáze. Pouhá expozice podnětových materiálů a opakovaná administrace testů nevedou k významnému zkvalitnění procesu učení, neposkytují dostatek diagnosticky cenných dat. Naopak průběh dynamického vyšetření, jak je v ACFS koncipováno, tyto údaje poskytuje.
Více informací o průběhu lokalizace metody v ČR lze získat v manuálu metody vydaném v roce 2014.

Kontakty

Telefon:E-mail:

info@propsyco.cz

Adresa:

Propsyco, s.r.o.
Bartošova 316
Otrokovice
765 02

PayPal

Přihlášení: